پایگاه مقاومت بسیج شهید صیاد شیرازی

مستقر در اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی